Projekt

Kód předmětu: 124PRO
Garant předmětu: Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PRO

Anotace(semestr B232)
Předmětem projektu je komplexní řešení stavebně-konstrukčních a požárních souvislostí zadaného objektu nevýrobního nebo výrobního charakteru v pracovních týmech. Pracovní týmy jsou 3 až 4členné a řeší jako skupina 1 dispozičně zadaný objekt. Tým bude vždy ve 2 členných skupinách řešit stavbu ve dvou různých konstrukčních variantách. Výstupem z projektu budou následující 4 dílčí samostatně klasifikované části, a to (A) architektonicko-stavební řešení, (B) požárně bezpečnostní řešení včetně příkladu odlišného postupu hodnocení požární bezpečnosti, (C) stavebně-konstrukční řešení a (D) technické zařízení budovy.
Obsah 
(A.1) Studie konstrukčního systému (KS) objektu
- výběr optimální varianty KS ve spolupráci se statikem
- zadání, tj. schématické půdorysy pro rozdílná podlaží + řez (1:200), event. fotografie, pohled apod.
čárové schéma KS (princip výkresu tvaru nebo skladby), tj. tlustě svislé nosné k-ce (sloupy, stěny), tence vodorovné nosné k-ce (vazníky průvlaky, trámy, stropní a schodišťové desky apod.), čerchovaně modulové osy včetně popisu (A, B, C … 1, 2, 3 …)
- modulové kóty, směry pnutí vodorovných prvků, instalační prostupy stropy (šachty), dilatace
- nezakreslovat nenosné kompletační k-ce (příčky, dveře), okna v obvodových stěnách vhodné naznačit
- technický popis KS:
1. svislé nosné k-ce (vnější, vnitřní)
2. způsob založení stavby, specifikace základových poměrů
3. vodorovné nosné k-ce (strop, střecha)
4. schodiště; předběžný návrh rozměrů dle empirických vzorců; ověření velikosti schodišťového prostoru
5. obvodový a střešní plášť; předběžné tepelně technické posouzení (doporučená hodnota součinitele prostupu tepla „U“) – na výkres předběžné detaily (1:10) návaznosti obvodového pláště na strop / střecha
6. nenosné vnitřní dělící k-ce (příčky)

(A.2) Průvodní zpráva (A, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)
- identifikace (údaje o stavbě, údaje o stavebníkovi, údaje o zpracovateli společné dokumentace)
- členění stavby na objekty
- seznam vstupních podkladů

(A.3) Výkresová projektová dokumentace (D.1.1, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)
- situace
- výkres základů
- stavební půdorysy zadaných podlaží (1:50 až 1:100)
- technické pohledy
- půdorys střechy
- 2 svislé řezy objektem (jeden přes hlavní schodiště, pokud je objekt rozlehlý, může být druhý řez pouze doplňující - určuje vedoucí)
- specifikace skladeb obalových konstrukcí a podlah do řezu objektem;
- min. 3 detaily (1:5), počet určuje vedoucí;
- tepelnětechnické posouzení obalových k-cí (doporučená hodnota součinitele „U“)
- akustické posouzení zadaných konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)

(A.4) Technická zpráva pro stavební část (D.1.1, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)
- urbanistické řešení (přístupy, okolní objekty, terénní souvislosti...)
- architektonické řešení (hmoty...)
- výtvarné řešení (barevnost, povrchové úpravy)
- materiálové řešení
- dispoziční a provozní řešení (vstupy, vertikální komunikace, popis funkce, popis výrobního provozu)
- bezbariérové užívání stavby
- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby (hydrogeologické poměry - hpv, základové poměry; zemní práce, základy, svislé nosné k-ce, stropy, zastřešení, kompletační k-ce, tepelné izolace, hydroizolace, klempířské, truhlářské a zámečnické výrobky)
- návrh a posouzení částí obvodového pláště z hlediska doporučených požadavků na souč. prostupu tepla U (obvodová stěna, střecha, podlaha na terénu, strop nad nevytápěným prostorem apod.),
- akustické posouzení
- empirický návrh schodiště (rozměry stupňů, počet, sklon, statické schéma – např. tl. a směry pnutí desek)

(B.1) Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby
- PBŘ v rozsahu pro stavební povolení stavby dle § 41 bodu (2) a (3) Vyhlášky 246/2001 Sb., tj. textová + výkresová část (dle dohody vybrané půdorysy 1:100, situace 1:500)

(B.2) Příklad aplikace požárně inženýrského přístupu ve vztahu k PBŘ
- struktura dle 124MDPV (kapitoly 1-6), způsob řešení dle navrženého cíle

(C) Stavebně-konstrukční řešení - STATIKA (30 %, konzultant z K133 a K134) - betonové a zděné k-ce (BZK), ocelové a dřevěné k-ce (ODK)
- Návrh konstrukčního systému (vodorovné nosné konstrukce, svislé nosné konstrukce, ztužení, založení), schémata konstrukčního řešení (půdorysy všech podlaží, svislý řez)
- Předběžný návrh rozměrů všech nosných prvků
- Podrobný návrh a posouzení vybraných nosných prvků za běžné teploty, skica výztuže
- Zjednodušené (tabulkové) posouzení požární odolnosti všech nosných prvků
- Stanovení rozložení tepoty v průřezu pro vybrané nosné prvky s následným posouzením požární odolnosti těchto prvků
- Technická zpráva

(D) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (30 %, konzultant z K125, TZB)
- Koncept TZB - blokové schéma viz vzor (v příloze)
- Situace včetně zakreslení a popisu všech přípojek
- Generel rozvodů: vodovod (včetně požárního), kanalizace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, elektrorozvody. Generel tvoří výkresová část a technická zpráva včetně všech potřebných výpočtů
- Návrh zadaného požárně bezpečnostního zařízení (EPS, SHZ, ...) - výkresová a výpočtová část, technická zpráva
Literatura 
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
[2]  WALD, František. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 978-80-01-03157-5.
[3]  BUCHANAN, Andrew Hamilton. Structural design for fire safety. Chichester; New York: Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-88993-9.
[4]  WALD, František, Marek POKORNÝ a kol. Modelování dynamiky požáru v budovách [online]. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.
[5]  Projektové normy řady ČSN 73 08xx - Požární bezpečnost staveb
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr (NQ20200200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )