Právo a požární ochrana

Kód předmětu: 124PRPO
Garant předmětu: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PRPO

Anotace(semestr )
Předmět Právo a požární ochrana je zaměřen jednak na legislativu v oblasti projektování, realizace a provozu staveb z hlediska požární bezpečnosti a jednak na problematiku uvádění stavebních výrobků na trh. Přednášky jsou věnovány výchozím zákonným předpisů (zejména zákon o požární ochraně), podzákonným prováděcím předpisům, tj. vyhláškám a nařízením vlády (např. vyhláška o požární prevenci, o technických podmínkách požární ochrany staveb a požárních dveřích).
Obsah 
Kategorizace staveb a specifické podmínky pro zdravotnická zařízení sociální a kulturní památky (zákon č. 415/2021 Sb. a Vyhláška č. 460/2021 Sb.)
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
Rezerva
Zkouškový předtermín
Literatura 
[1]  Úplně znění č. 1459 – Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území
[2]  Zákony a vyhlášky dostupné na portále: https://www.zakonyprolidi.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr (NQ20200100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )