Pozemní stavby A4

Kód předmětu: 124PSA4
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Ing. Zuzana Rácová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B241)
Část požární bezpečnost staveb Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení; požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, zásobování vodou pro hašení,hasicí přístroje, požární kodex (projektové, zkušební, hodnotové a předmětové normy); návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU; chování nejpoužívanějších materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty) a jejich ochrana; vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí; některé systémy a prvky zajišťující zlepšení ochrany stavebních konstrukcí (požární stěny, podhledy, uzávěry otvorů, obvodové pláště, prosklené konstrukce, požární přepážky a ucpávky, vodní clony); stanovení ohniska požáru na základě příznaků; požárně bezpečnostní zařízení - elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení (SHZ) - vodní SHZ (sprinklerová, drenčerová, zaplavovací, na vodní mlhu), pěnová, prášková a plynová SHZ, zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru; problémy likvidace požáru ve výškových a halových objektech; panelové budovy z požárního hlediska. Část zdravotní nezávadnost staveb Přehled škodlivin v interiéru staveb (přírodní radionuklidy, vláknitý prach, azbest, těžké kovy, těkavé organické sloučeniny, zpomalovače hoření, produkty hoření, plísně, bakterie, synantropní hmyz) a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti, zásady optimalizace jednotlivých složek vnitřního mikroklimatu. Nápravná opatření.
Obsah 
Obsahem předmětu jsou dva tematické okruhy zaměřené na požární bezpečnost staveb a zdravotní nezávadnost staveb.
Osnova přednášek a cvičení z obou tematických okruhů - viz níže.
Literatura 
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb | Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2021. 150 s. ISBN 978-80-01-06839-7. Skripta k dispozici v e-shopu ČVUT: https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150032906
[2]  Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002
[3]  Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. a II. SÚJB a ČVUT, 2012, 2013
[4]  Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000
[5]  Woolley T.: Building Materials, Health and Indoor Air Quality: No Breathing Space. Routledge 2017. ISBN 978-1-138-93449-8
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124PSA3 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSA3
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20230500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )