Pozemní stavby 2R

Kód předmětu: 124PSR2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PSR2

Anotace(semestr )
Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty – požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov – důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba – řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.
Obsah 
1. Schodiště (1) – úvod, požadavky, typologie, geometrie
2. Schodiště (2) – vývoj, moderní konstrukční systémy
3. Schodiště (3) – povrch. úpr., akustika, zábradlí. Rampy. Výtahy. Eskalátory
4. Dilatace nosných konstrukcí budov
5. Principy zakládání budov, plošné základy
6. Soklová oblast budov, hlubinné zakládání, sanace základů
7. Konstrukce spodní stavby - suterénní stěny, osv. šachty
8. Klauzura (návrh konstrukce schodiště)
9. Hydroizolace spodní stavby (1) - povlakové hydroizolace
10. Hydroizolace spodní stavby (2) - vodonepropustné základové vany
11. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (1) - tradiční krovy
12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (2) - moderní systémy
13. Závěrečné shrnutí za oba semestry (PSR1+PSR2)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
[2]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
Studijní pomůcky:
[4]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSR1
------
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 124PS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )