Stavební detail

Kód předmětu: 124SDET
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je osvojení si komplexních dovedností v konstruování stavebních detailů energeticky šetrných budov a jejich tepelně technické posouzení. Konkrétní výběr zpracovávaných detailů bude odpovídat typu budovy, nicméně vždy zohlední hlavní problematická místa na systémové hranici budovy a napojení různých konstrukcí, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů. Důraz bude kladen na: - komplexnost řešení - konstrukční logiku napojení jednotlivých částí obálky budovy - praktickou proveditelnost a trvanlivost detailu - eliminaci tepelných mostů - tepelně vlhkostní posouzení detailu (2D nebo 3D vedení tepla) v návaznosti na energetické hodnocení celé budovy - zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy s ohledem na praktickou proveditelnost (varianty materiálů a spojů HVV) - dodržení architektonického výrazu / estetických zásad Je možná návaznost předmětu na Specializovaný projekt 1, ve kterém bude návrh budovy optimalizován zejména z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového (včetně environmentální analýzy) - tepelně technického (systémová hranice, návrh obvodového pláště) - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání)
Obsah 
1. Principy tvorby stavebního detailu energeticky šetrných budov s ohledem na komplexnost řešení, konstrukční logiku, praktickou proveditelnost a trvanlivost.
2. Příklady charakteristických stavebních detailů na systémové hranici budovy.
3. Způsoby zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy s ohledem na proveditelnost (varianty materiálů a spojů HVV).
4. Zásady eliminace tepelných mostů (principy, materiály atd.).
5. Tepelně vlhkostní posouzení detailů (2D nebo 3D vedení tepla) v návaznosti na energetické hodnocení celé budovy.
6. Estetické zásady - dodržení architektonického výrazu.
7. Vlastní komplexní řešení konstrukčních detailů na systémové hranici řešené budovy (sokl, parapet / nadpraží oken a dveří, ukončení střešní konstrukce, předsazené konstrukce, prostupy obálkou budovy atd.) - cca 5 detailů v měřítku 1:2 - 1:10.
Literatura 
[1]  Hazucha, J., Bárta, J.: Konstrukční detaily pro pasivní domy. Grada 2016. ISBN: 978-80-247-4551-0
[2]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující
[3]  dokumenty - technické normy ČSN, EN
[4]  Details for Passive Houses: Renovation: A Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation. Birkhäuser 2016. ISBN: 978-3-0356-0953-0
[5]  Remeš, J., Utíkalová, I., Kacálek, P., Kalousek, L., Petříček, T: Stavební příručka. Grada 2014, ISBN: 978-80-247-5142-9
[6]  Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1
[7]  Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr (NB20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )