Seminární práce

Kód předmětu: 124SEM
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+6
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=124SEM

Anotace(semestr )
Předmět slouží jako příprava pro diplomovou práci na magisterském studijním programu Q – Integrální bezpečnost staveb. K řešení jsou nabízena požárně inženýrská témata participujících kateder (K124, K125, K133 a K134). Student si volí vypsané téma a s příslušným vedoucím konzultuje problematiku individuálně a zpracovává seminární práci. Seminární práce je rozdělena na 2 části, a to literární rešerši současného stavu poznání a „řešený příklad“, kde student získané vědomosti konkrétně aplikuje. Důraz je kladen na studium relevantní české a zahraniční literatury a její správné citace. V průběhu semestru jsou organizovány 3 společné semináře, ve kterých student představuje zvolené téma, diskutuje svůj postup řešení, výsledky a závěry. Kromě vlastní seminární práce je dalším výstupem i odborný článek a poster prezentující stručnou formou atraktivitu tématu a dosažené výsledky. Z jednotlivých odborných článků vzniká každým rokem sborník seminárních prací publikovaný na studentské vědecké konferenci Zapálení na Fakultě stavební ČVUT.
Obsah 
Obecné informace k metodám a způsobům zpracování semestrální a diplomové práce
Práce s literárními zdroji - dohledávání a filtrování informací, relevantní zdroje, databáze, citační etika
Formální stránka semestrální a diplomové práce - Word šablona a její použití, software pro management literárních zdrojů a citací
Prezentace tématu, jeho rozpracovanosti, příprava vědeckého článku a jeho prezentace na studentské vědecké konferenci
Samostatná práce (příprava semestrální práce), dohledávání zdrojů, konzultace s vedoucím
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HURLEY, Morgan J., ed. SFPE handbook of fire protection engineering. Fifth edition. New York: Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-2564-3.
[2]  WALD, F., et al. Benchmark studies, Verification of numerical models in fire engineering. Praha: CTU Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05442-0.
Doporučená literatura:
[3]  ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ.
Studijní pomůcky:
[4]  Národní technická knihovna - Online podpora vyhledávání literárních zdrojů a psaní akademických prací. Online: https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora
[5]  ZOTERO, software pro správu literárních pramenů + plugin ČSN ISO 690 pro MS Word. Online: https://www.zotero.org/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr (NQ20200200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )