Stavební fyzika

Kód předmětu: 124SF01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SF01

Anotace(semestr )
Tepelná technika Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium. Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice. Světelná technika a akustika Světelná technika se zabývá dvěma hlavními částmi, prosluněním a denním osvětlením. V první částí se posluchač dozví, na které objekty jsou kladeny požadavky a jaké jsou možnosti ověření doby proslunění. Součástí této části je i souvislost výsledků s možnými okrajovými podmínkami. Druhá část se zabývá hodnocením denního osvětlení především v interiérech budov s ohledem na gradaci jasu oblohy, stínících podmínek a vlastnosti místnosti a osvětlovacího otvoru. V akustice je posluchač nejprve seznámen s pojmy zvuk a hluk, vnímáním zvuku, základními veličinami, zdroji zvuku a odpovídajícími limity. Dále se probírá šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku či ve zvukovodu. Při posuzování či návrhu interiérů budov se uplatní poznatky týkající se konstrukcí na pohlcování zvuku a zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí.
Obsah 
1) Úvod do stavební tepelné techniky, motivační přednášky hostů
2) Základní teorie - šíření tepla, vzduchu a vodní páry
3) Stavební konstrukce - součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota
4) Stavební konstrukce - kondenzace vodní páry ve skladbě
5) Stavební detaily - tepelné vazby mezi konstrukcemi
6) Budova - energetická náročnost budov, zásady návrhu nízkoenergetických budov, letní a zimní tepelná stabilita
7) Úvod do stavební světelné techniky. Základy fotometrie. Lidský zrak. Sluneční záření a jeho význam.
8) Stanovení polohy Slunce na obloze. Proslunění.
9) Denní osvětlení - veličiny, způsoby prokazování, vliv okrajových podmínek, kvantitativní a kvalitativní hledisko. Ochrana interiérů budov před přehříváním.
10) Pojmy zvuk a hluk, kritéria a limity, Veličiny akustické emise a imise, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním prostoru. Útlum zvuku vlivem clony.
11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. Konstrukce na pohlcování zvuku. Základy prostorové akustiky.
12) Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost. Kročejový zvuk.
13) Shrnutí učiva, opakování a dotazy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[2]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[3]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[5]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[6]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
[7]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124KKL v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124KKL
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124KK01 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124KK01
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 5.semestr (BC201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 5.semestr (BC202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )