Stavební fyzika 1

Kód předmětu: 124SF1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=semestr&type=ZS&kod=124SF1

Anotace(semestr )
Tepelná ochrana budov Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby. Světelná technika a akustika Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.
Obsah 
1) Význam tepelné ochrany budov, principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru.
2) Energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná a primární energie.
3) Principy šíření tepla v konstrukcích a budovách.
4) Součinitel prostupu tepla.
5) Vnitřní povrchová teplota konstrukce, teplotní faktor, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.
6) Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce.
7) Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, tepelná stabilita místností.
8) Sluneční záření a jeho význam, stanovení polohy Slunce na obloze, proslunění.
9) Denní osvětlení - veličiny, způsoby prokazování, vliv okrajových podmínek, kvantitativní a kvalitativní hledisko.
10) Denní osvětlení specifických prostorů, úvod do problematiky měření denního osvětlení.
11) Pojmy zvuk a hluk, kritéria a limity, veličiny akustické emise a imise, jejich značení a výpočet, šíření zvuku ve venkovním prostoru, útlum zvuku vlivem clony.
12) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru, konstrukce na pohlcování zvuku.
13) Konstrukční akustika, vzduchová neprůzvučnost, kročejový hluk.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[2]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
[3]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.
Doporučená literatura:
[4]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[5]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[6]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[7]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124KKR v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124KKR
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )