Stavební fyzika 2

Kód předmětu: 124SF2B
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu stavební fyziky. Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice, součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, lineární a bodový činitel prostupu tepla, dvouplášťové konstrukce, průkaz energetické náročnosti budovy, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky. Slunce a sluneční záření, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru, vliv předsazených konstrukcí na osvětlení, volba barevností povrchů, riziko oslnění, zvukové izolace, výpočtové stanovení neprůzvučnosti, šíření zvuku v interiérech budov, význam pohltivých a odrazivých vlastností stavebních konstrukcí, snižování hluku konstrukčním návrhem, šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru, potřebné vlastnosti navrhovaných clon.
Obsah 
1. Okrajové podmínky pro výpočty a řídící rovnice tepelné ochrany budov
2. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů, světlíků a lehkých obvodových plášťů
3. Výpočty teplotních polí a jejich využití v praxi (povrchová teplota, lineární a bodový činitel prostupu tepla)
4. Průkaz energetické náročnosti budovy
5. Tepelná stabilita místnosti a ochrana proti přehřívání
6. Šíření vlhkosti ve dvouplášťových a vlhkostně citlivých konstrukcích
7. Tepelně vlhkostní chování historických vytápěných i nevytápěných budov
8. Slunce a sluneční záření, ovlivnění doby proslunění orientací ke světovým stranám, velikostí osvětlovacího otvoru a vnějšími stínícími clonami.
9. Množství denního osvětlení, vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti. Vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení.
10. Volba barevností povrchů stavebních konstrukcí, vztah vůči odrazivosti světla. Hodnocení pravděpodobnosti rizika oslnění.
11. Zvukové izolace aneb vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Parametry materiálů, výpočtové stanovení. Význam korekcí na vliv vedlejších cest šíření zvuku.
12. Šíření zvuku v interiérech budov, význam pohltivých a odrazivých vlastností stavebních konstrukcí. Možnosti snižování hluku správným konstrukčním návrhem.
13. Šíření zvuku z budovy do vnějšího prostoru, potřebné vlastnosti navrhovaných clon.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vyhláška MPO ČR č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
[2]  ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1-4, ÚNMZ Praha, říjen 2005-2012
[3]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
[4]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.
[5]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[6]  ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, prosinec 2020.
[7]  ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, ČAS Praha, srpen 2019.
Studijní pomůcky:
[8]  Studijní pomůcky (prezentace a podklady) přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )