Stavební fyzika 1A

Kód předmětu: 124SFA
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+3
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SFA

Anotace(semestr )
Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.
Obsah 
1. Světlo a sluneční záření. Proslunění a oslunění.
2. Zrak a jeho vlastnosti, fotometrie. Dynamika a distribuce denního světla, biorytmy člověka.
3. Denní osvětlení - kritéria a limity. Denní osvětlení ve specifických prostorech.
4. Zvuk a jeho vlastnosti. Šíření zvuku ve venkovním prostoru.
5. Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. Vzduchová neprůzvučnost - zvukově izolační pásma.
6. Ochrana před zvukem, který se šíří vzduchem i konstrukcí
7. Šíření tepla konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla.
8. Principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru, průměrný součinitel prostupu tepla. Energetická náročnost budov.
9. Lineární činitel prostupu tepla. Vnitřní povrchová teplota konstrukcí.
10. Šíření vodní páry. Difúze vodní páry a její kondenzace v konstrukcích.
11. Roční bilance vodní páry, projekční doporučení. Nestacionární šíření tepla a podlahové konstrukce.
12. Tepelná stabilita místnosti, šíření vzduchu v budově.
13. Měření tepelně technických veličin, pokyny pro projektování budov s vlhkým vnitřním mikroklimatem.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
[2]  ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010.
[3]  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.
[4]  ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.
[5]  ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007.
[6]  ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007.
[7]  ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.
[8]  Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
Doporučená literatura:
[9]  KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.
[10]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
[11]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.ISBN 978-80-01-05858-9.
[12]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
[13]  Webové stránky vyučujících.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PSA1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )