Specializovaný projekt 2

Kód předmětu: 124SP2B
Garant předmětu: Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-b&kod=124SPB2

Anotace(semestr B232)
Cílem specializovaného projektu SPB2 je získat na konkrétních pokročilých úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska konstrukčního, technologického a materiálového, stavebně energetického a z hlediska tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu. Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností jako jsou formulace problému, návrh jeho řešení ve variantách, vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení. K tématům řešeným v rámci SPB2 paří problematika renovací a sanací budov, navrhování ve specifických podmínkách (geografických, ekonomických, sociálních).
Obsah 
Analýza projektu, stavebně technická dokumentace budovy nebo její části, poster.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1
[2]  Růžička, M.: Moderní dřevostavba. Grada 2014. ISBN: 978-80-247-3298-5
Doporučená literatura:
[3]  Márton, J. a kol.: Stavby ze slaměných balíků. 2018. ISBN: 978-80-260-5713-0
[4]  Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7
[5]  Chybík, J.: Přírodní stavební materiály. Grada 2009. ISBN: 978-80-247-2532-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )