Specializovaný projekt 1

Kód předmětu: 124SPB1
Garant předmětu: Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-b&kod=124SPB1 https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914106.html#gsc.tab=0

Anotace(semestr )
Smyslem předmětu je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového (včetně environmentální analýzy) - tepelně technického (systémová hranice, návrh obvodového pláště, posouzení skladeb konstrukcí) - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání, eliminace tepelných mostů) - technických systémů (hospodaření s energiemi a zdroji). Zvýšený důraz je kladen na posouzení stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí a vnitřního prostředí. Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb a ekologické architektury, jako jsou: - formulace problému - návrh jeho řešení ve variantách - vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení. Jedná se o samostatnou práci v ateliéru: „Koncepční řešení stavby nebo souboru staveb“. Zadání vychází z hotové architektonické studie.
Obsah 
1. Výběr zadání
2. Analýza zadaného projektu - formulace klíčových aspektů (energetická náročnost, environmentální stopa, vzduchotěsnost, stavebně fyzikální vlastnosti)
3. Tvorba koncepce s cílem navrhnout energeticky šetrnou stavbu
4. Konstrukční, technologické a materiálové řešení (včetně environmentální analýzy)
5. Stavebně energetická koncepce (systémová hranice, návrh obvodového pláště, posouzení skladeb konstrukcí, vzduchotěsnost)
6. Návrh kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání, eliminace tepelných mostů)
7. Posouzení stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí a vnitřního prostředí
8. Generel technických systémů (hospodaření s energiemi a zdroji)
9. Vyhodnocení variant, optimalizace
10. Vypracování charakteristických stavebních detailů
11. Kontrolní den projektu
12. Vypracování výkresové, textové a výpočtové části
13. Prezentace výsledků, odevzdání, klasifikovaný zápočet
Literatura 
[1]  Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1
[2]  Růžička, M.: Moderní dřevostavba. Grada 2014. ISBN: 978-80-247-3298-5
[3]  Márton, J. a kol.: Stavby ze slaměných balíků. 2018. ISBN: 978-80-260-5713-0
[4]  Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7
[5]  Chybík, J.: Přírodní stavební materiály. Grada 2009. ISBN: 978-80-247-2532-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr (NB20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )