Specifické požární provozy

Kód předmětu: 124SPP
Garant předmětu: prof. Ing. František Wald, CSc., doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SPP

Anotace(semestr )
Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projektovým normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studenti jsou podrobněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty ad.
Obsah 
Úvod do předmětu, požární kodex
Společná problematika projektovým normám požární bezpečnosti staveb
Historické objekty, požární bezpečnost komínů
Změny stávajících staveb
Budovy pro bydlení a ubytování - rodinné a bytové domy penziony, hotely
Shromažďovací prostory - vnitřní a vnější
Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Výrobní objekty a provozy, hořlavé kapaliny, EXové prostředí
Hromadné garáže
Skladové objekty
Zemědělské stavby a provozy
Alternativní zdroje energie - fotovoltaika, elektromobilita, bioplyn apod.
Vyzvaná přednáška z praxe
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
[2]  BUCHANAN, Andrew Hamilton a Anthony ABU. Structural design for fire safety. Second edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc, 2017. ISBN 978-0-470-97289-2.
Doporučená literatura:
[3]  BRADÁCOVÁ, Isabela. Požární bezpecnost staveb II: výrobní objekty. V Ostrave: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6.
[4]  Fire safety of historical buildings. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-55743-4.
Studijní pomůcky:
[5]  ČSN online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx
Návaznosti 
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 124IZSQ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr (NQ20200100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )