Stavební tepelná technika 2

Kód předmětu: 124TT2C
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+2

Anotace(semestr )
Rozšíření a doplnění znalostí ze základního zkráceného kurzu tepelné ochrany budov. Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice šíření tepla a vodní páry (difúze, konvekce), součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, lineární a bodový činitel prostupu tepla, dvouplášťové konstrukce, průkaz energetické náročnosti budovy, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky.
Obsah 
1. Okrajové podmínky pro výpočty a řídící rovnice tepelné ochrany budov
2. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů, světlíků a lehkých obvodových plášťů
3. Výpočty teplotních polí a jejich využití v praxi (povrchová teplota, lineární a bodový činitel prostupu tepla)
4. Průkaz energetické náročnosti budov
5. Tepelná stabilita místnosti a ochrana proti přehřívání
6. Šíření vlhkosti ve dvouplášťových a vlhkostně citlivých konstrukcích
7. Tepelně vlhkostní chování historických vytápěných i nevytápěných budov
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vyhláška MPO ČR č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
[2]  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.
[3]  ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.
Studijní pomůcky:
[4]  Studijní pomůcky (prezentace a podklady) přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
[5]  Studijní pomůcky na webových stránkách vyučujících.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )