Demolice staveb a recyklace materiálů

Kód předmětu: 124YDSR
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: -

Anotace(semestr )
Využití stavebních odpadů z demolic z výroby stavebních hmot a z jiných odvětví ve stavebnictví s cílem : výrazného snížení objemů skládkovaných materiálů, snížení spotřeby primárních surovin, nového pohledu na návrh staveb a konstrukcí v souladu s uzavřeným životním cyklem. Legislativa, stupě recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v CR, možnosti recyklace staveb a konstrukcí, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie
Obsah 
Recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v ČR, možnosti recyklace staveb, konstrukcí a materiálů, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie, spolehlivost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost konstrukcí z recyklovaných materiálů, optimalizace staveb z hlediska minimalizace objemu nerecyklovatelných materiálů.
Literatura 
[1]  Zákon č. 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
[2]  Vyhláška č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
[3]  Vyhláška č. 273/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
[4]  Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998
[5]  Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )