Principy požární bezpečnosti staveb

Kód předmětu: 124YPBS
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na prezentaci hlavních konceptů a principů požární bezpečnosti staveb. Pozornost je věnována nejdůležitějším součástem návrhu požární bezpečnosti, které jsou potřebné pro ochranu života a zdraví, majetku, životního prostředí a dalších hodnot. Předmět je určen pro studenty nepožárních oborů a má jim umožnit zohledňovat aspekty požární bezpečnosti již od počátečních stádií projektové přípravy staveb.
Obsah 
1. Koncept rizik a opatření, požár jeho příčiny a dopady, historie PBS, právní předpisy a technické normy, přístupy k navrhování požární bezpečnosti staveb, požární ochrana v stavebním řízení.
2. Kategorizace staveb / prostor z hlediska užití a vliv na řešení PBS, požární výška stavby, konstrukční řešení stavby, dělení stavby na požární úseky, požární riziko v kontextu sytému ČR.
3. Fáze požáru, možnosti šíření požáru interiérem a exteriérem stavby, třída reakce na oheň a požární odolnost konstrukcí, exteriérové obklady a zateplení, odstupové vzdálenosti.
4. Základní fakty a principy evakuace, principy navrhování komunikačních prostor a únikových cest, návrh nejdůležitějších částí únikových cest, evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
5. TZB, Elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání únikových a zásahových cest, trvalá dodávka elektrické energie, nouzové osvětlení a bezpečností značení, prvotní hašení, výtahy.
6. Specifika řešení vybraných druhů staveb a provozů z hlediska požární bezpečnosti.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )