Poruchy a rekonstrukce budov 1

Kód předmětu: 124YPR1
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
V rámci předmětu se studenti seznámí s mechanismy degradačních procesů a poruch staveb podle použitých stavebních materiálů, s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy dalších nosných konstrukcí historických staveb. Přednášky, strukturované do tematických okruhů, budou zahrnovat zejména: seznámení se zásadami a stavebními řády uplatňovanými ve stavebním řešení historických staveb a jejich částí, základní konstrukčně statickou a materiálovou problematiku historických staveb, rozbor degradačních procesů, účinků a vlivů proměnných v čase, které společně s transportními procesy ovlivňují životnost, trvanlivost a stavebně technický stav historických objektů, metody a procesy uplatňované při obnově a rekonstrukci historických staveb, stavebně-technického stavu historických staveb a znalost diagnostických metod a postupů uplatňovaných při průzkumu a monitoringu historických staveb.
Obsah 
1. Degradační procesy, vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy, nesilové a cyklické účinky
2. Mechanismy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Interakce konstrukcí a materiálů.
3. Průzkumy, diagnostika a hodnocení konstrukcí. Stavebně technický průzkum budov.
4. Zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb, sanace a ochrana vlhkého zdiva historických zděných budov,
5. Zakládání historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
6. Historické svislé nosné zděné konstrukce, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
7. Historické klenbové konstrukce, statické působení kleneb, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
8. Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
9. Historické ploché klenby a keramické stropy, konstrukčně statické řešení, sanace a rekonstrukce.
10. Historické hrázděné, roubené a srubové stavby, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
11. Krovy historických budov, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.
12. Charakteristické vady a poruchy historických betonových a železobetonových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.
13. Charakteristické vady a poruchy historických ocelových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany, J.; Wasserbauer, R.; Čejka, T.; Kroftová, K.; Zigler, R., Obnova rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.
Doporučená literatura:
[2]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7
[3]  Vinař J. a kol: Historické krovy - Typologie, průzkum, opravy. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 1. semestr (NC20230101_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )