Poruchy a rekonstrukce budov

Kód předmětu: 124YPRS
Garant předmětu: Ing. Radek Zigler, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/YPRS

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na aktuální problematiku obnovy, rekonstrukce a modernizace staveb (bytových, průmyslových apod.), na historické konstrukce a materiály, problematiku degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb, jejich reziduální životnost a poruchy historických staveb a jejich částí. Nedílnou součástí je problematika stavebně technický a historický průzkumů, diagnostiky a hodnocení stavebně technického stavu a zůstatkové životnosti.
Obsah 
1. Průzkumy, diagnostika a hodnocení historických stavebních konstrukcí.
2. Historické konstrukce, materiály a konstrukčně statické řešení historických budov
3. Zděné nájemní domy - charakteristické vady a poruchy, sanace a rekonstrukce
4. Konstrukce, vady, poruchy a sanace historických průmyslových objektů
5. Konstrukce, vady, poruchy, sanace a úpravy historických prefabrikovaných konstrukcí
6. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požární bezpečnosti staveb a zdravotní nezávadnosti
7. Historické stavby a jejich úpravy z hlediska požadavků stavební fyziky - akustika a osvětlení, tepelná technika
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6
[2]  Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3
[3]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7
Doporučená literatura:
[4]  Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0
[5]  Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9
[6]  Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7
[7]  Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9
[8]  Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4
[9]  Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011, ISBN 978-80-247-3656-3
[10]  Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, NPÚ Praha 2011, ISBN: 978-80-86516-41-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )