Požárně bezpečnostní zařízení

Kód předmětu: 125PBZB
Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PBZB

Anotace(semestr B232)
Zařízení pro zásobování vnitřních odběrních míst požárních vodou. Hydrantové systémy. Požární potrubí. Požární čerpací stanice. Stabilní hasicí zařízení vodní, s vodní mlhou, pěnová a halonová. Speciální hasicí zařízení v pneumatických dopravních systémech. Zařízení na přirozený a nucený odvod tepla a spalin. Ochrana budov proti šíření požáru systémy TZB. Elektrická požární signalizace. Ovládání požárních zařízení. Záložní zdroje energie.
Obsah 
1) Úvod do předmětu, zásady návrhu požárních vodovodů v budovách. Seznámení s důležitými ČSN.
2) Zásady navrhování požárních vodovodů v budovách, požární předpisy.
3) Druhy hasicích zařízení, přenosné hasicí zařízení, potřeba požární vody, samočinné stabilní hasicí zařízení vodní.
4) Samočinné stabilní hasicí zařízení pro jiná média než voda, exkurze do objektu s využitím SSHZ.
5) Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin. Ochrana před účinky tepla, ochrana před požárem.
6)Ochrana před účinky tepla, ochrana před požárem, popálením, proti přehřátí. Provedení elektrických rozvodů s ohledem na požární bezpečnost. Důležité ČSN.
7) Elektrické rozvody s ohledem na požární bezpečnost.
8)Ochrana elektrických rozvodů před požárem, bezpečnost, hromosvody a jejich navrhování, důležité ČSN.
9) Požární větrání v administrativních budovách.
10)Požární větrání ve specializovaných provozech ( garáže, výrobní haly, společenské prostory ).
11)Speciální zařízení pro odvod tepla a kouře.
12)Požární větrání ve specifických provozech -2. část.
13) Prezentace závěrečných seminárních prací.
Literatura 
[1]  Jelínek a kol. TZB - podklady pro projekty ČVUT 1998, Valášek: Zdravotně technické instalace Jaga 2001,
[2]  V. Kratochvíl, Š. Navarová, M. Kratochvíl a kol.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, 2021, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 978-80-7385-238-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )