Požárně bezpečnostní zařízení

Kód předmětu: 125PBZQ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PBZQ

Anotace(semestr )
Základní předmět pro studenty bakalářského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnost staveb a rozvíjí znalosti v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí. Předmět má dvě samostatné části. V první části je do hloubky řešena problematika požárních vodovodů, problematika požárního zabezpečení elektrických zařízení a požární vzduchotechnika a požární větrání obytných a občanských budov. Druhá, zcela samostatná část předmětu se zabývá požární problematikou komunikací a staveb souvisejících s touto problematikou.
Obsah 
1) Základní pojmy a informace o pozemních komunikacích. Výstavba PK a požární bezpečnost - legislativa.
2)Zásady projektování pozemních komunikací, příjezdové komunikace - požadavky. nástupní plochy pro požární techniku.
3)Návrh vozovek pozemních komunikací. Požadavky na vozovky nástupních ploch a příjezdových komunikací. Požadavky na vozovky v tunelech.
4)Druhy objektů pozemních komunikací - Tunely.
5)Nebezpečí a ochrana před nebezpečím při zásahu na pozemních komunikacích. Bezpečnostní zařízení na PK.
6) Odstavné a parkovací plochy, jednotlivé, řadové a hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot, letiště z hlediska požárního zabezpečení.

7)Úvod do předmětu, zásady navrhování požárních vodovodů v budovách, seznámení s důležitými ČSN, ČSN EN.
8)Druhy hasicích zařízení, sprinklery, přenosná hasicí zařízení, potřeba požární vody.
9)Požární větrání - zařízení odvodu tepla a kouře. Principy, základy navrhování.
10)Požární větrání - větrání chráněných únikových cest.
11)Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.
12)Charakteristika zařízení požární signalizace ( EPS ), používané hlásiče, provedení rozvodů dle ČSN.
13) Odborná exkurze.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.
[2]  Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.
[3]  Ježková J., Mondschein P., Dlouhá E. : Dopravní stavby, ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03393-7
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Barták Jiří, Pruška, Jan : Podzemní stavby, ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04789-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )