Vytápění, větrání a klimatizace budov

Kód předmětu: 125VVKB
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 4+0

Anotace(semestr )
Prohlubující kurz vytápění, větrání a klimatizace budov zaměřený na integrovaný návrh a provoz technických systémů zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody, kvality vzduchu a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. Pro absolvování se předpokládají znalosti na úrovni bakalářských základních kurzů z oblasti vytápění a větrání).
Obsah 
1. Principy vytápění, větrání a klimatizace budov. Pokročilé metody stanovení potřeby tepla, chladu a vzduchu.
2. Zdroje tepla 1. Chlazení pro klimatizaci,zdroje chladu.
3. Zdroje tepla 2. Prvky vzduchotechnických zařízení 1 - strojovny, zpětné získávání tepla.
4. Komínová technika. Prvky vzduchotechnických zařízení 2 - potrubí, distribuční a regulační prvky.
5. Pára ve vytápění. Hluk ve vzduchotechnických zařízeních.
6. Pojistné a zabezpečovací zařízení otopných soustav.Větrání specifických provozů 1 (garáže, kuchyně).
7. Akumulace tepla.Větrání specifických provozů 2 ( školy, bazény).
8. Distribuce tepla a chladu vodními systémy.Větrání specifických provozů 3 (čisté prostory, zemědělské stavby).
9. Distribuce a sdílení tepla a chladu chladivovými systémy. Požární větrání, zařízení odvodu kouře a tepla 1.
10. Sdílení tepla a chladu vodními a chladivovými systémy. Požární větrání, zařízení odvodu kouře a tepla 2.
11. Měření,regulace a provoz vytápění a vzduchotechnických systémů 1.
12. Měření,regulace a provoz vytápění a vzduchotechnických systémů 2.
13. Měření,regulace a provoz vytápění a vzduchotechnických systémů 3.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KABELE, Karel. Energetické a ekologické systémy 1: zdravotní technika, vytápění. 2. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04722-4.
[2]  KABELE, Karel. Technická zařízení budov: vytápění - podklady pro cvičení. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  BAŠTA, Jiří a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní. 3. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. ISBN 978-80-02-02064-6.
[4]  ZMRHAL, Vladimír. Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.
Doporučená literatura:
[5]  POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. SPBI Spektrum. Červená řada. ISBN 978-80--7385-104-0.
[6]  VALTER, Jaroslav. Regulace v praxi, aneb, Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )