BIM - informační modelování

Kód předmětu: 126BIMM
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Absolventi předmětu si osvojí dovednosti a znalosti v oblasti systému pracujících s dokumenty v digitální podobě, jejich strukturou a využívání dat v rámci dokument management systémů a společných datových prostředí. Získají informace týkající se digitalizace procesů a zadávání zakázek na projekční, stavební a konzultační práce ve stavebnictví. V kontextu digitalizace si osvojí si znalosti z oblasti legislativní (kybernetický zákon a zákon o spisové službě, ZZVZ) a smluvní FIDIC, Český smluvní standard a BIM Protokol. Absolventi získají znalosti o databázových systémech, jejich architektuře a využití pro řízení stavebních projektů včetně možností výběru takových systémů z hlediska technologie, ceny a efektivity. Studenti budou seznámeni s úlohami z praxe využívající data a informační systémy k tvorbě výkazů výměr, certifiakce staveb a sledování postupu výstavby. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali podrobnější informace z oblasti informačních systémů ve stavebních podnicích, aktuálním stavu způsobu využití digitalizace a jejich možnostech ve stavebních projektech. Nabyté znalosti umožní aplikaci informačních technologií na inženýrské úlohy.
Obsah 
Předmět je tvořen přednáškami, kde se studenti seznámí s principy document management systémů, společnými datovými prostředími (CDE), aspekty digitalizace dle ZZVZ, smluvními vzory, požadavky objednatele na informace, plánem realizace BIM (BEP) a databázovými systémy.
Literatura 
[1]  -Žák, J. a kol. Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS. SFDI. 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_datovy-standard.pdf
[2]  -Klee, L., Žák, J., Jegorová, A. Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC-třetí vydání; SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_bim-protokol.pdf
[3]  -Žák, J., Kluch, L., Rybák, I., Kováčiková, M., Veselý, J. Metodika pro výběr společného datového prostředí. SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_metodika-cde.pdf
[4]  -Sacks, R., Eastman, Ch., Lee, G., Teichholz, P. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons, 2018. ISBN 978-1-1192-8753-7.
[5]  -Laberge, R. Datové sklady: agilní metody a business intelligence. 2012. ISBN: 978-8-0251-3729-1.
[6]  -ČSN EN ISO 23387. Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.
[7]  -ČSN EN ISO 19650-1. Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )