BIM - informační modelování

Kód předmětu: 126BIMP
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3

Anotace(semestr B232)
Absolventi předmětu si osvojí dovednosti a znalosti v oblasti systému pracujících s dokumenty v digitální podobě, jejich strukturou a využívání dat v rámci dokument management systémů a společných datových prostředí. Získají informace týkající se digitalizace procesů a zadávání zakázek na projekční, stavební a konzultační práce ve stavebnictví. V kontextu digitalizace si osvojí si znalosti z oblasti legislativní (kybernetický zákon a zákon o spisové službě, ZZVZ) a smluvní FIDIC, Český smluvní standard a BIM Protokol. Absolventi získají znalosti o databázových systémech, jejich architektuře a využití pro řízení stavebních projektů včetně možností výběru takových systémů z hlediska technologie, ceny a efektivity. Studenti budou seznámeni s úlohami z praxe využívající data a informační systémy k tvorbě výkazů výměr, certifiakce staveb a sledování postupu výstavby. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali podrobnější informace z oblasti informačních systémů ve stavebních podnicích, aktuálním stavu způsobu využití digitalizace a jejich možnostech ve stavebních projektech. Nabyté znalosti umožní aplikaci informačních technologií na inženýrské úlohy.
Obsah 
1. Úvod do BIM, shrnutí poznatků z předchozích předmětů, přínosy a užití
2. Dokument management systémy pro stavební projekty
3. Společné datové prostředí (CDE) a modelování procesů a jejich digitalizace (zápis v notaci BPMN)
4. Zákon o zadávání veřejných zakázek v kontextu BIM a multikriteriální hodnocení informačních systémů.
5. Kybernetický zákon a Zákon o archivnictví a spisové službě
6. FIDIC, Český smluvní standard, BIM Protokol jako příloha smlouvy
7. Požadavky odběratelů a dodavatelů na data a informace (EIR)
8. Plán realizace BIM (BEP) na stavebních projektech
9. Inženýrské úlohy s použitím digitálních modelů staveb a vazby na dokumenty v digitální podobě
10. Principy a systémy správy a údržby s použitím digitálních modelů
11. Databázové systémy a jejich využití k řízení projektů a ekonomika budování informačních systémů v podniku
12. Příklad řešení inženýrských úloh a optimalizační úlohy (výkazy výměr, certifikace staveb, dispozice a ekonomické vyhodnocení návrhu)
13. Ukázka / návštěva projektu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Laberge, R.; Datové sklady: agilní metody a business intelligence; 2012; ISBN: 9788025137291
Doporučená literatura:
[2]  Klee, L.; International Construction Contract Law, 2nd edition; 2018; ISBN: 9-781-119-43038-4
Studijní pomůcky:
[3]  Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury dostupné na: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/
[4]  Metodiky České agentury pro standardizaci dostupné na https://www.agentura-cas.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr (NP20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )