Ekonomie pro manažery

Kód předmětu: 126EKMA
Garant předmětu: doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Předmět vysvětluje nástroje a postupy, s jejichž pomocí lze porozumět rozhodování spotřebitelů a firem v tržním prostředí a porozumět faktorům ovlivňujícím formování makroekonomických veličin a hospodářsko-politických nástrojů na korekci ekonomického výkonu. Cílem předmětu je porozumět fungování malé otevřené ekonomiky v tržním prostředí. Po úspěšném absolvování budou studenti a studentky schopni: - porozumět tomu, jak v tržní ekonomice probíhá rozhodování spotřebitelů o spotřebitelské poptávce a firem o objemu produkce a cenách a jak změny ekonomických proměnných ovlivňují rozhodování ekonomických subjektů, - rozpoznat rizika a způsoby jeho zvládání a porozumět tržním selháním a možnostem jejich řešení, - využít ekonomickou teorii a modely k vysvětlení a předpovídání chování ekonomických subjektů jak v manažerském rozhodování, tak na makro úrovni s vysvětlením specifik na trhu nemovitostí a stavebního sektoru.
Obsah 
1. Analýza nabídky a poptávky a faktorů, které je ovlivňují, určení rovnováhy na trhu, regulace trhu
2. Teorie chování spotřebitele, jeho cíle a dosažení rovnováhy
3. Výrobní proces a produkční funkce, vliv technologií a inovací a náklady na produkci, jejich vzájemné vztahy
4. Charakteristiky odvětví a rozhodování na konkurenčních, monopolních a monopolistických trzích
5. Tržní síla, modely oligopolů – cenová a množstevní soutěž, teorie her
6. Trhy výrobních faktorů, interakce s trhy finálních statků
7. Základní makroekonomické veličiny a jejich vazby v otevřené tržní ekonomice
8. Základní makroekonomické modely
9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka a vysvětlení šoků v ekonomice
10. Peníze, úroková míra, inflace, pohyb kapitálu a devizové trhy a jejich význam pro manažerská rozhodnutí
11. Fiskální a monetární politika a ekonomický cyklus
12. Specifika stavebnictví jako odvětví národního hospodářství
13. Specifika trhu nemovitostí a cenotvorných procesů, cenový cyklus a jeho vztah k ekonomickému cyklu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. 18. aktualizované vydání. Praha: NS Svoboda, 2019. ISBN 80-205-0590-3.
[2]  Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T. Makroekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2022. ISBN 978-80-7261-596-4.
[3]  Hořejší, B., Soukupová, J. Mikroekonomie. 5. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-218-5.
Doporučená literatura:
[4]  Jurečka, V. a kolektiv. Mikroekonomie. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0146-7.
[5]  Mankiw, N. G. Macroeconomics. 10. aktualizované vydání. New York, NY: Macmillan International, 2019. ISBN 978-1-319-24839-0.
Studijní pomůcky:
[6]  Online podklady pro přednášky dostupné v MS Teams, aktuality na webových stránkách předmětu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr (NE20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )