Ekonomika a management

Kód předmětu: 126EKMN
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr B231)
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví.
Obsah 
1. Stavebnictví v ČR a EU. Účastníci výstavby. Životní cyklus stavby a projektu. Organizační struktury.
2. Rizika, metody analýzy rizik. Smlouvy FIDIC, smlouva o dílo. Inženýring, ISO normy, EMS, PPP projekty.
3. Nabídková příprava dodavatele, zadávací dokumentace, nabídková cena. Výrobní příprava dodavatele.
4. Řízení zhotovování stavby, stavbyvedoucí, dozor technický, nákladový a autorský, stavební deník.
5. Podnikání ve stavebnictví, právní formy podnikání, základy účetnictví, podnikatelský záměr, bod zvratu.
6. Ceny stavební produkce, cena projekčních prací. Klasifikace stavební produkce. Propočet. Rozpočtování.
7. Kalkulace nákladů, kalkulační metody. Fakturace, odměňování, normování. Veřejné příjmy, daně.
8. Časové plánování, harmonogram, cyklogram, síťová analýza. Logistika. Řízení zásob.
9. Výkonnost ekonomiky, základní makroekonomické ukazatele, ekonomický růst a hospodářský cyklus.
10. Veřejný sektor, hospodářská politika státu, fiskální politika, daně a výdaje, deficit státního rozpočtu.
11. Monetární politika centrální banky, její nástroje, expanzivní a restriktivní monetární politika, peněžní trh.
12. Trh kapitálu, inflace, míra a typy inflace, redistribuční efekty inflace. Protiinflační opatření.
13. Trh práce, nezaměstnanost, příčiny a makroekonomické důsledky nezaměstnanosti
Literatura 
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
[3]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[4]  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
[5]  HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 126KAN1 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 126KAN1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20210400), dop. semestr 4 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20230400), dop. semestr 4 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr (BE20230400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr (BI20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr (BJ20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )