Finanční řízení a investování

Kód předmětu: 126FRIN
Garant předmětu: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Finanční strategie a cíle, finanční analýza, zdroje financování a volby optimální finanční struktury, investiční činnost podniku, rozhodování o investicích, řízení cash-flow investičního projektu, finanční rizika a jejich eliminace, základy pojišťovnictví.
Obsah 
1. Založení společnosti - legislativní rámec, právní formy společností;
2. Situační analýza tržního okolí;
3. Majetek podniku a zdroje jeho krytí;
4. Výkaz zisku a ztráty, zisk provozní, finanční;
5. Cash flow - nepřímá metoda;
6. Finanční řízení firmy;
7. Finanční analýza stavební firmy;
8. Investice podniku a investiční rozhodování;
9. Studie proveditelnosti a vyhodnocení efektivnosti investice;
10. Rizika investičních projektů;
11. Metody analýzy rizik investičních projektů - analýza citlivosti; 1
12. Manažerské rozhodování;
13. Rozhodování za rizika a nejistoty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ČIŽINSKÁ, R. Základy finančního řízení podniku. 1. vyd. Praha : Grada: 2018. ISBN 978-80-271-0194-8.
[2]  FOTR, J., HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování.2. vyd. Praha : Grada. 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.
Doporučená literatura:
[3]  KNÁPKOVÁ et al. Finanční analýza - kompletní průvodce s příklady. 3. vyd. Praha : Grada. 2017. ISBN 978-80-271-0563-2.
[4]  VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )