Inženýring

Kód předmětu: 126INZG
Garant předmětu: doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.
Obsah 
Předmět je orientován na komplexní problematiku inženýringu, role jednotlivých členů týmu realizujících inženýring, se základními procesy, jakými jsou příprava investice, plánování projektu, finanční řízení projektu. Důraz je kladen na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka (TDS) ve vazbě na řízení výstavby a prováděný dozor ve výstavbě, na claimovou agendu a audit výkonnosti.
1. Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle.
2. Inženýrské organizace. Mechanismus stavebního trhu. Investiční prostor. Rozhodovací proces.
3. Dopady formy financování. Rozhodovací proces při přípravě investice, faktory, hlediska.
4. Nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení, plánování projektu. TOPSIS.
5. Tým realizující inženýring. Dodavatelské systémy. Manažerské funkce.
6. Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem.
7. Cíle a výstupy z claimové agendy, claimový management.
8. Základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDS. SW aplikace.
9. Úloha TDS při zabezpečování jakosti staveb.
10. Chyby na stavbách, riziková analýza.
11. Kontrola - technická (porovnání s technickými standardy, normami a dokumentací), kontrola v řízení - controlling) porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,...).
12. Audit, struktura auditu výkonnosti, přínos auditu, externí a interní kontrola.
13. Kontrola u veřejných zakázek, aplikace legislativy.
Literatura 
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[2]  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
[3]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[4]  Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.
[5]  Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
[6]  Klee. L.: International Construction Contract Law, 2018, Wiley-BlackwellWiley Blackwell,
[7]  ISBN: 978-1-119-43038-4.
[8]  Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr (NE20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 1. semestr (NN20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán obor Projektový management a inženýring (NP201900_99), skupina obor Projektový management a inženýring, 2. semestr (NP20170200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )