Kalkulace a nabídky R

Kód předmětu: 126KANR
Garant předmětu: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3

Anotace(semestr B232)
Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady. Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady. Soupis prací s výkazem výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady. Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady. Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady. Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby. Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady. Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).
Obsah 
Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC.
Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady.
Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.
Soupis prací s výkazem výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.
Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.
Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.
Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.
Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.
Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.
Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby.
Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.
Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.
Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[4]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.
[5]  Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )