Ekonomika a management

Kód předmětu: 126MMA2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.
Obsah 
Výstavba, stavebnictví ČR A EU. Právní normy. Organizace a řízení stavebního podniku. Claimy - kalkulace nákladů a nabídková cena, Časové plánování a síťová analýza na reálné akci, Propočet a souhrnný rozpočet stavby, Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Životní cyklus stavby a projekt, Zúčastnění na výstavbovém projektu, Financování a ekonomické hodnocení projektu, Zadávání stavební zakázky, Smlouva o dílo, Zhotovování stavby, Užívání stavby, LEED, BREEAM, Rizika, FIDIC. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM.

1. Podnik a podnikání v ČR.
2. Majetek podniku a jeho finanční zdroje.
3. Pracovníci a náklady.
4. Finanční analýza podniku – poměrové ukazatele.
5. Základy marketingu.
6. Výstavbový proces, propočet nákladů na pořízení stavby, VHŘ, účastníci.
7. Životní cyklus stavby, optimalizace návrhu, koordinační časový plán, časové plánování.
8. Financování projektu, soukromé a veřejné zdroje, efektivnost investic.
9. Oceňování stavebních prací a dodávek, SW podpora, dodavatelské systémy, FIDIC.
10. Nabídková příprava, výrobní příprava, operativní řízení, kalkulace.
11. Zhotovování stavby, autorský a stavební dozor, změnová řízení, vyhodnocení výstavbového projektu.
12. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, kolaudace.
13. Rozhodovací procesy.


Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Měšťanová, D., Rohlena, M., a Tatýrek, V., Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT
[2]  Tatýrek, V., Měšťanová, D., a Franková, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT
[3]  Prostějovská,Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008
[4]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
[5]  Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT , Praha
[6]  přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )