Management rizik, investování a pojišťování

Kód předmětu: 126MRIP
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Předmět představuje komplexní pohled na procesy managementu rizik v podniku s v systémech. Student si osvojí metody využívané při identifikaci rizik, jejich analýze a ohodnocení, bude schopen simulovat možné dopady realizace rizika s využitím dostupných SW a výsledné dopady následně ocenit, dále navrhnout a kalkulovat náklady na odpovídající opatření působící na příčinu i dopad řešeného rizika. Student získá základní znalosti o pojišťovnictví a pojistné matematice, investiční činnosti podniku a rozhodování o investicích, možných zdrojích financování a finanční činnosti podniku.
Obsah 
1. Management rizik - základní procesy dle ČSN ISO 31000, přístupy k řízení rizik v podniku, rizika systémů a procesů.
2. Metody identifikace rizik s důrazem na metody identifikace rizik poruch systému.
3. Kvalitativní metody analýzy rizik - scénáře, FMEA, Analýza motýlek a další
4. Kvantitativní metody analýzy rizik - FTA, ETA, citlivostní analýza atd.
5. Ohodnocení škod vzniklých realizací rizika (využití SW).
6. Preventivní a reaktivní opatření proti riziku, kalkulace nákladů na pořízení.
7. Kalkulace nákladů životního cyklu navržených opatření, životnost opatření.
8. Pojištění jako nástroj snižování rizika.
9. Základy pojistné matematiky.
10. Finanční a investiční činnost podniku, majetek podniku, základní výkazy.
11. Finanční řízení a finanční analýza podniku.
12. Rozhodování o investicích, CF investičního záměru.
13. Manažerské rozhodování, rozhodování za rizika a nejistoty.
Literatura 
[1]  KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. Management rizik projektů se zaměřením na rizika v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.
[2]  HOPKIN, P. Fundamentals of Risk Management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. 2nd. ed. London : Institute of Risk Management. 2012. ISBN 978-0-7494-6539-1.
[3]  VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress. 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.
[4]  POGUE, M. Corporate Investment Decisions. Principles and Practise. 1st. ed. New York : Business Expert Press. 2010. ISBN 978-1-60649-064-8.
[5]  FOTR, J., HNILICA, J., Aplikovaná anlaýza rizika ve finančním nagementu a investičním rozhodování. 2. vyd. Praha : Grada. 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.
[6]  ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines
[7]  IEC/ISO 31010 Risk management - Risk assessment techniques
[8]  SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr (NQ20200200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )