Oceňování staveb 1

Kód předmětu: 126OCS1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.
Obsah 
Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.
1. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.
2. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.
3. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.
4. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.
5. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.
6. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.
7. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.
8. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.
9. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.
10. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.
11. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.
12. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.
13. Manažerské pojetí nákladů.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Schneiderová Heralová, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[3]  Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S. Ekonomika výstavbových projektů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.
[4]  Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, 5th edition. Routledge, 2013. ISBN 978-1-3179-0292-8.
[7]  Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.
[8]  Greenhalgh, B. Introduction to Estimating for Construction. 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.
[9]  Studijní pomůcky:
[10]  online podklady pro přednášky a cvičení dostupné v MS Teams
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 126OCS2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )