Stavební legislativa

Kód předmětu: 126SLEG
Garant předmětu: doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.
Obsah 
1. Obecný přehled legislativy. Proces posouzení vlivů plánovaných staveb a zařízení na životní prostředí.
2. Základní orientace ve výkonu veřejné správy, působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu.
3. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, účastníci. Cíle územního plánování.
4. Územní rozhodnutí, typy rozhodnutí, územní souhlas.
5. Stavební řízení, stavební povolení, ohlášení stavby.
6. Užívání stavby, předání stavby.
7. Povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě, provádění a užívání staveb, projektant, stavbyvedoucí, stavební podnikatel,
8. autorský dozor, stavební dozor, technický dozor, autorizovaný inspektor.
9. Prováděcí vyhlášky vážící se ke stavebnímu zákonu.
10. Vyhláška o dokumentaci staveb, tiskopisy žádostí.
11. Správní řád, přezkumné řízení, podklady pro rozhodnutí, předběžné opatření, dožádání, rozhodnutí.
12. Výstavba a občanské právo, právo obchodních společností, smluvní standardy, smluvní management, smluvní vztahy mezi účastníky výstavby.
13. Smlouvy, zakladatelská smlouva, příkazní smlouva, licenční smlouva, smlouva o uzavření budoucí smlouvy, podstata a význam, kupní smlouva.
14. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Blažek, J.: Stavební zákon s komentářem a související předpisy. Anag, 2019.
[3]  ÚZ 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023, seznam legislativních zkratek. Sagit, 2021.
[4]  ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv. Sagit, 2022.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-818-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )