Stavební právo, soutěže a kontrakty

Kód předmětu: 126SPSK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr B231)
Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.
Obsah 
Obecný přehled legislativy. Proces posouzení vlivů plánovaných staveb a zařízení na životní prostředí.
Základní orientace ve výkonu veřejné správy, působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu, účastníci. Cíle územního plánování.
Územní rozhodnutí, typy rozhodnutí, územní souhlas.
Stavební řízení, stavební povolení, ohlášení stavby.
Užívání stavby, předání stavby.
Povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě, provádění a užívání staveb, projektant, stavbyvedoucí, stavební podnikatel, autorský dozor, stavební dozor, technický dozor, autorizovaný inspektor.
Prováděcí vyhlášky vážící se ke stavebnímu zákonu.
Vyhláška o dokumentaci staveb, tiskopisy žádostí.
Správní řád, přezkumné řízení, podklady pro rozhodnutí, předběžné opatření, dožádání, rozhodnutí.
Výstavba a občanské právo, právo obchodních společností, smluvní standardy, smluvní management, smluvní vztahy mezi účastníky výstavby.
Smlouvy, zakladatelská smlouva, příkazní smlouva, licenční smlouva, smlouva o uzavření budoucí smlouvy, podstata a význam, kupní smlouva.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Blažek, J.: Stavební zákon s komentářem a související předpisy. Anag, 2019.
[3]  ÚZ 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023, seznam legislativních zkratek. Sagit, 2021.
[4]  ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv. Sagit, 2022.
[6]  Studijní pomůcky:
[7]  Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-818-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )