Stavební management

Kód předmětu: 126STMN
Garant předmětu: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.
Obsah 
1. Přehled právních předpisů dotýkajících se výstavby v širších právních a věcných souvislostech.
2. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).
3. Cíle územního plánování, územní rozhodnutí, územní souhlas. Ohlášení stavby, stavební povolení, změny stavby před dokončením, povolení odstranění stavby kolaudační souhlas.
4. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, dokumentace staveb.
5. Smluvní vztahy mezi účastníky výstavby, nejčastěji využívané smlouvy. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Nový občanský zákoník.
6. Zákon o zadávání veřejných zakázek - systematika, účastnící, druhy zadávacího řízení, koncesní řízení.
7. Správní řád, řízení upravující práva a povinnosti občanů a organizací rozhodujících v oblasti státní správy.
8. Výstavbový projekt - fáze, náklady, účastníci, plánování.
9. Řízení projektu z hlediska času, zdrojů, rizik a nákladů. Procurement, dodavatelská příprava.
10. Controlling, změny a změnová řízení při realizaci.
11. Investiční projekt, cash flow. Feasibility study. Vyhodnocení efektivnosti. Financování, splátkový kalendář.
12. Základy projektového řízení, projekt, životní cyklus projektu, metody plánování a kontroly projektu.
13. Rizika v projektu, metody identifikace a ohodnocení rizik, ošetření rizik.
Literatura 
[1]  Moodle e-learning
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[3]  Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[4]  KLEE, L.: International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 p.ISBN 978-1-119-43038-4.
[5]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[6]  LOCK, D. Project management. 9th ed. Burlington, VT: Gower, c2007. ISBN 978-0566087721.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 8.semestr (BC201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 8.semestr (BC202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr (BK201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr (BK202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr (BM20200800), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )