Stavební management

Kód předmětu: 126STMN
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B231)
Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.
Obsah 
Výstavbový projekt – fáze, náklady, účastníci, plánování
Řízení projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů
Investiční projekt, CF investičního projektu
Vyhodnocení efektivnosti. Financování, splátkový kalendář
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon o územním plánování a stavebním řádu
Stavební projekt - definice pojmů
Projektové plánování a controlling
Investiční projekt, studie proveditelnosti
Investiční efektivita,
Příprava dodavatele stavby, zadávání zakázek
BOZP, management jakosti, ochrana životního prostředí
Rizika projektu
Literatura 
[1]  Moodle
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[3]  Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[4]  KLEE, L.: International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 p.ISBN 978-1-119-43038-4.
[5]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[6]  LOCK, D. Project management. 9th ed. Burlington, VT: Gower, c2007. ISBN 978-0566087721.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 8.semestr (BC201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 8.semestr (BC202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr (BK201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr (BK202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr (BM20200800), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )