Ekonomika podnikání

Kód předmětu: 126YEKP
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na problematiku podnikání v ČR. Studenti se dozvědí, jak budovat podnik, jak ho řídit a vést. Pochopí, jak podnik funguje po ekonomické stránce. Zaměřuje se na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality firem. Studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného a v pracovně právních vztazích.
Obsah 
Podnikatelské prostředí v ČR, trendy v podnikání.
Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby.
Specifika stavebního podniku a stavebního trhu.
Kompetence důležité pro podnikání.
Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán.
Budování malého podniku.
Řízení a plánování v malém podniku.
Možnosti financování. Finanční zdroje pro podnikání.
Finanční řízení malých a středních podniků.
Řízení lidských zdrojů. Inovace v personální strategii firem.
Marketingové a obchodní činnosti.
Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum.
Problematika daní a sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.
Literatura 
[1]  VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6
[2]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[3]  MCCAFFER, R., HARRIS, F. Modern Construction Management. Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013. ISBN 978-0470672174
[4]  SVOBODOVÁ, I. a ANDERA, M. Od nápadu k podnikatelskému plánu: jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9
[5]  SCHAUFELBERGER, J. Construction business management. Pearson Education, Inc., 2009. ISBN 0130907863
[6]  Pelák, J. Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví. pdf (ulož.to)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět (NQ20200200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )