Metody manažerského rozhodování E

Kód předmětu: 126YMME
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, modely a metodami teorie rozhodování. Studenti budou schopni analyzovat, formulovat a řešit rozhodovací situace a problémy. V rámci předmětu se vyučuje jednokriteriální a vícekriteriální rozhodování. Stanovení kritérií, stanovení důležitosti (vah) kritérií, hodnocení variant. Výběr optimální varianty a její obhajoba. Rozhodování za jistoty, nejistoty, za rizika.
Obsah 
1. Základní pojmy z teorie rozhodování. Rozhodovací proces. Klasifikace rozhodovacích problémů.
2. Rozhodovací stromy. Metfesselova alokace.
3. Párové porovnání.
4. Saatyho metoda. Postupný rozvrh váhy.
5. Metoda váženého pořadí. Bodovací metoda s váhami.
6. Metoda indexových koeficientů.
7. Brainstorming. Metoda 635 (brainwriting). Delfská metoda. Strom cílů.
8. Morfologická analýza.
9. Metoda lineárních dílčích funkcí utility.
10. Diskriminační analýza s Ivanovičovou odchylkou.
11. Kompenzační metoda. Metoda váženého součtu.
12. Základní rozhodovací matice.
13. Modely konfliktních rozhodovacích situací.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-87865-33-0.
[2]  ŠTĚDROŇ, B. a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.
[3]  FIALA, P., ŠVECOVÁ, L. Modely a metody rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-245-1981-4.
Doporučená literatura:
[4]  FOTR, J., SOUČEK, I. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. 3. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2020-8.
[5]  GRASSEOVÁ, M. Efektivní rozhodování. 1. vydání. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr (NE20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )