Projekt z developmentu

Kód předmětu: 126YPDV
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na rozvoj studentských podnikatelských nápadů a jejich komercializaci v tržním prostředí. Předmět přináší základní znalosti o fungování trhu s komerčními a rezidenčními nemovitostmi. Studenti jsou seznámeni s developerským procesem a jeho jednotlivými fázemi (akvizice, plánování, vlastní výstavba, exit). Jsou rozebrány možnosti financování developerských projektů. Součástí předmětu je právní minimum v dané oblasti. V rámci předmětu studenti zpracovávají semestrální práci, kdy vyhledají ve svém okolí volný stavební pozemek, případně jinou nemovitost, kde by bylo možné realizovat výstavbu (bytový dům, obchodní centrum, administrativní budova). Studenti zpracují návrh investičního doporučení pro soukromého investora - na základě rozboru lokality, obecných a místních podmínek tak, aby dosáhl maximálního výnosu prodejem nebo pronájmem takto realizované nemovitosti.
Obsah 
1. Trh s nemovitostmi - minulý vývoj, aktuální stav, budoucí trendy - prodeje, pronájmy.
2. Právní aspekty na trhu s nemovitostmi.
3. Základy finančních investic (riziko, výnos, likvidita). Specifika soukromých a veřejných investic.
4. Druhy developerských projektů.
5. Financování pořízení nemovitostí, druhy bankovních úvěrových produktů.
6. Příprava záměru a plánování developerského projektu. Studie proveditelnosti, rozhodování o investicích, analýza CBA, riziková a citlivostní analýza.
7. Vypracování investiční strategie, zadání klienta a definování realizačních potřeb a cílů.
8. Zpracování projektové dokumentace stavby na základě uzavřených smluvních vztahů.
9. Příprava tendrové dokumentace. Posouzení úplnosti nabídek dodavatelů stavby.
10. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy a realizace staveb.
11. Controlling vynaložených nákladů stavby. Činnosti technického dozoru stavby, příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby.
12. Marketing - uplatnění developerského projektu v provozní fázi - prodej, pronájem.
13. Prezentace developerských projektů zpracovaných studenty.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Oceňování nemovitých věcí. Praha: FINECO, 2015. ISBN 978-80-86590-14-1.
[2]  ORT, P. Analýza realitního trhu. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-364-3.
[3]  SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. Realitní právo: nemovitosti v realitní praxi. Praha: C.H. Beck, 2018. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-701-9.
Doporučená literatura:
[4]  HUDEČEK, T. a kolektiv. Hustota a ekonomika měst. Praha: ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-87931-76-9.
[5]  PEISER, R. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business. 3rd Edition, 2012. ISBN 978-0874201635.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr (NE20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )