Veřejné stavební investice

Kód předmětu: 126YVEI
Garant předmětu: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr B232)
Investiční projekt veřejného sektoru. Hodnocení výnosů a nákladů, příjmů a výdajů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby. Riziko a nejistota v oblasti investičního rozhodování.
Obsah 
Investiční projekt veřejného sektoru. Hodnocení výnosů a nákladů, příjmů a výdajů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby. Riziko a nejistota v oblasti investičního rozhodování.
1. Veřejné stavební investice v ČR - statistika, trend budoucího vývoje, vazba na hospodářský cyklus
2. Zdroje financování veřejných investic
3. Legislativa - zákon o zadávání veřejných zakázek, související a prováděcí předpisy
4. Životní cyklus projektu stavby - fáze, podklady a činnosti v jednotlivých fázích a etapách, rizika a nejistoty
5. Studie proveditelnosti veřejných investičních projektů (případová studie)
6. Příprava investičních projektů - způsob realizace (DBB, DB, DBO), certifikace, využití BIM
7. Financování investičních projektů vč. programového financování ISPROFIN - EDS/SMVS
8. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních projektů, CMA, CEA, CUA, CBA
9. Analýza nákladů a přínosů investičních projektů - technická proveditelnost, udržitelnost, finanční a ekonomická analýza, riziko
10. Veřejné investice - dopravní stavby, případová studie
11. Veřejné investice - pozemní stavby, případová studie
12. Veřejné investice - stavby pro životní prostředí, případová studie
13. Veřejné investice - energetika, případová studie
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Dufek, Z., Korytárová, J. a kol. Veřejné stavební investice, Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-322-3.
[3]  Kolektiv autorů. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. SFDI a MD ČR, 2018. ISBN 978-80-907177-1-8 https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2017_02_rezortni_metodika-komplet.pdf
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fotr, J., Hnilica, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.
[6]  Scholleová, H. Investiční controlling. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7.
[7]  Hartzell, D. and Baum, A.E. Real Estate Investment and Finance: Strategies, Structures, Key Decisions. 2nd edn. John Wiley & Sons, 2020. ISBN 978-1-1195-2609-4.
[8]  Studijní pomůcky:
[9]  Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (2014), Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020, European Commision, Regional and Urban Policy, 2015. ISBN 978-92-79-34796-2 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
[10]  online podklady pro přednášky - dostupné v MS Teams a Moodle
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2024), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr (NP20240200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )