Ateliér tvorby - magisterský 1

Kód předmětu: 127AMG1
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 14 kred.
Rozsah výuky: 0+12
Web předmětu: https://uzemi.eu/

Anotace(semestr B231)
První komplexní návrhový předmět urbanistické tvorby jako aplikace teoretické přípravy na konkrétním území. Výuka průzkumů a rozborů, výběru rešerší, variantní přípravy, obhajoba a precizace návrhu, technické a specifické doprovody, bilance a vizualizace, výsledná prezentace na výstavě.
Obsah 
Atelier má výukovou a konzultační část, obě probíhají každotýdenně.
Výuková část má pomáhat koncepční urbanistické přípravě (společné průvodní komentáře, představení rešerší, exkurze, aktuální výstavy atd.)., shrnutí pro specializovanou přípravu např. pro oblast modelových technik, ekonomii, či pro komunikaci se zadavateli, městskými architekty, vlastníky a jinými . oponenty..
Prezentace analýz, rešerší, variant řešení, diskuse a modelové projektování jsou, vedle konzultační činnosti, povinnou součástí atelieru.
Návrh projektu bude vycházet z pochozího průzkumu, hodnot a limitů konkrétní lokality, širších souvislostí lokality a prostudované ÚPD sídla i nadřazené dokumentace , tedy z kritického hodnocení současného stavu území, shrnutém v problémovém výkresu , schématech a textaci.
Vlastní řešení lokality projde variantním řešením, bude reflektovat současné trendy v koncepci rozvojových ( převážně obytných území, příp. jiných území,) bude správně aplikovat základní parametry dopravy, parcelace, vybavenosti a zeleně a bude mít náležitý doprovod prostorové koncepce , kvalifikovaných bilancí a regulačních podmínek.
Řešení koncepce veřejných prostranství lokality rovněž projde variantní fází, bude obsahovat vizi jejich prostorového uspořádání s výběrem prvků uličního mobiliáře a rovněž náležitým prostorovým doprovodem.
Literatura 
[1]  Základní literatura:
[2]  Stavební zákon
[3]  Pražské stavební předpisy –IPR
[4]  Manuál veřejných prostranství
[5]  Doporučená literatura a činnosti:
[6]  Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou
[7]  Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí
[8]  Výstavy a přednášky významných architektů
[9]  Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných
[10]  prostranstvív českých městech
[11]  Studijní cestování po min. evropských příkladech
[12]  Zahraniční přeložená dostupná:
[13]  Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002
[14]  Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004
[15]  Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001
[16]  Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,
[17]  2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )