Ateliér tvorby - magisterský 2

Kód předmětu: 127AMG2
Garant předmětu: Ing. arch. Daniel Stojan, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 16 kred.
Rozsah výuky: 0+12
Web předmětu: www.uzemi.eu

Anotace(semestr )
URBANISTIÉ ŘEŠENÍ VZTAHOVĚ SLOŽITĚJŠÍCH ÚZEMÍ v sídlech i krajině
Obsah 
Obsah projektu je uveden rámcově, po dohodě s vedoucím je možné korigovat obsah, zvláště u velmi specifických témat a lokalit.
Návrh projektu bude vycházet z fyzického pochozího průzkumu, pečlivého vyhodnocení hodnot a limitů konkrétní lokality, širších souvislostí lokality a prostudované ÚPD sídla i nadřazené dokumentace , tedy z kritického hodnocení současného stavu území, shrnutém v problémovém výkresu , schématech a textaci.
Vlastní řešení území a lokality projde variantním řešením, bude reflektovat současné trendy v koncepci přestavbových či konverzních území,) s důrazem na veřejná prostranství. Bude správně aplikovat základní parametry dopravy, parcelace, vybavenosti a zeleně a bude mít náležitý doprovod prostorové koncepce , kvalifikovaných bilancí a regulačních podmínek.
Řešení koncepce veřejných prostranství lokality rovněž projde variantní fází, bude obsahovat v této fázi spíše vizi jejich prostorového uspořádání bez detailního zpracování parteru.
Literatura 
[1]  Základní literatura:
[2]  Stavební zákon
[3]  Pražské stavební předpisy –IPR
[4]  Manuál veřejných prostranství
[5]  Doporučená literatura a činnosti:
[6]  Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou
[7]  Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí
[8]  Výstavy a přednášky významných architektů
[9]  Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných
[10]  prostranstvív českých městech
[11]  Studijní cestování po min. evropských příkladech
[12]  Zahraniční přeložená dostupná:
[13]  Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002
[14]  Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004
[15]  Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001
[16]  Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,
[17]  2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )