Krajinářská architektura a životní prostředí

Kód předmětu: 127KAZP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.
Obsah 
Krajina, její charakter a ráz, Úmluva Rady Evropy o krajině, identita krajiny, kulturní krajina a její typy – typologie historické kulturní krajiny
Krajina jako palimpsest, historické krajinné struktury, krajina jako kulturní dědictví, kulturní a historické hodnoty krajiny a jejich ochrana, krajinné památkové zóny
Krajinný ráz, ochrana krajinného rázu, metodika případového a preventivního hodnocení krajinného rázu, příklady hodnocení
Vizuální charakteristika krajiny, krajinná estetika, analýza krajinné scény, krajina jako struktura složek a jako vizuální prostor, znaky vizuální scény, konfigurace a agregace znaků, vizuální atraktivita krajiny, osobitost a jedinečnost krajiny, emblematické a ikonické znaky krajiny, objektivní a subjektivní stránka hodnocení vizuální scény, intersubjektová shoda
Krajina a krajinný ráz v nástrojích územního plánování, územní studie krajiny
Zeleň a funkce zeleně v urbanizovaném prostředí, zelená infrastruktura, současné trendy v zahradní architektuře, zahradně-architektonická a krajinářská hlediska tvorby
Krajina, zahrady a městská zeleň ve středověku, v renesanci,
v baroku, barokní komponovaná krajina, zahrady a městská zeleň v 19. století, vznik veřejné zeleně
Globální problémy, ekologie a současná společnost
Trvale udržitelný rozvoj
Vývoj zemědělství a jeho význam pro rozvoj společnosti i pro krajinu, ochrana půdy a vody v kontextu péče o krajinu
Přirozené funkce české krajiny v kontextu jejího vývoje Srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho
Využití geoinformačních technologií při plánování zásahů do krajiny, nástroje, modely a geodata pro územní plánování a ochranu přírody a krajiny
Literatura 
[1]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[2]  VOREL, Ivan – Kupka, Jiří, Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.
[3]  SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[4]  LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.
[5]  MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.
[6]  Základní studijní materiály jsou přístupné v Moodlu ČVUT.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr (NA20190301), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )