Nástroje územního a krajinného plánování

Kód předmětu: 127NUKP
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Petr Durdík, prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: https://uzemi.eu/

Anotace(semestr )
Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.
Obsah 
Předmět je navazujícím rozšířením znalostí v oblasti územního plánování, získaných během bakalářského studia. Rozvíjí do hloubky problematiku územně plánovacích podkladů, zejména územně analytických podkladů. V úrovni územně plánovacích dokumentací se zabývá podrobnějším náležitostem tvorby územního plánu, jako základního dokumentu pro řízení rozvoje území. S tím souvisí i otázky uspořádání krajiny a jejího plánování. Důležitou problematikou je také ochrana krajiny a s tím související systémy, které řešeným územím prostupují.
Literatura 
[1]  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.
[3]  Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[4]  Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[5]  Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[6]  VÁCHAL, Jan – NĚMEC, Jan – HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.
[7]  Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
[8]  Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )