Projekt 2

Kód předmětu: 127PZ02
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127pz02/

Anotace(semestr )
Jedná se o projektový předmět, jehož výuka probíhá formou individuálních konzultací. Výuku zajišťuje Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a Ing. arch. Daniel Stojan.
Obsah 
Náplní projektu je urbanistické řešení vybraných urbanistických problémů, které studenti identifikovali v rámci předmětu PZ01 – např. úpravy veřejných prostorů, koncepční řešení dopravních vztahů, řešení dopravy v klidu, koncepční návrhy využití brownfields apod.
Literatura 
[1]  Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[2]  Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[3]  Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno (www.uur.cz)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )