Urbanismus 1

Kód předmětu: 127UB01
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. Václav Jetel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127uob1/

Anotace(semestr )
Předmět přibližuje studentovi jednotlivé funkční systémy ve městech a jejich zónách a připravuje jej na projektování částí sídel z pohledu urbanistické typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláště se zaměřuje na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň atd. Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou příkladů z ČR a zahraničí. Cvičení má za úkol poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru, a to nejdříve na modelovém příkladu.
Obsah 
1. Úvod do urbanismu, chodec ve městě, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
2. Cyklista a motorista ve městě, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
3. Obsluha, doprava v klidu, MHD, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
4. vycházka
5. Bydlení z pohledu parcelace a územního plánování, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
5. Specifické podmínky pro bydlení, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
6. Rekreace a sport ve městě, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
7. Občanská vybavenost ve městě, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.Výroba a technická vybavenost ve městě, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
9. Veřejný prostor - úvod, definice, úloha, typologie.
10. Veřejný prostor - specifický historický pohled na městské prostředí.
11. Veřejný prostor - hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
12. Parter, hlavní kontexty a motivy pro tvorbu.
13. Vycházka.
Literatura 
[1]  Základní literatura:
[2]  Soubor normativních tabulek, příkladů a anotací k přednáškám a cvičením (dostupné na www.uzemi.eu).
[3]  Doporučená literatura:
[4]  NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
[5]  KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Praha: ČVUT, 2007
[6]  Stavební zákon
[7]  Soubor norem z problematiky bydlení, dopravya parkování ..
[8]  IPR Praha – Pražské stavební předpisy
[9]  Ostatní:
[10]  Rozvoj cyklistické dopravy v ČR- Dopravní centrum Brno 2000
[11]  Navrhování obytných zón -TP 103, MDS 1998
[12]  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, Centrum dopravního výzkumu Brno, TP 145, 2001
[13]  Konference Město a pěší – Praha 2008, aktivity programu Walk 21, Mezinárodní charta chůze, www.walk21.com
[14]  Kopáčik Gabriel - Typologie ulice -VUTIUM, Brno, 2005
[15]  Zahraniční přeložená dostupná:
[16]  Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002
[17]  Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004
[18]  Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001
[19]  Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,
[20]  2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )