Urbanismus 2

Kód předmětu: 127UR2B
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Předmět pokrývá několik základních tematických okruhů, zejména úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí a do některých soudobých problémů urbanismu, a vybrané aktuální otázky soudobého urbanismu. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky. Cvičení mj. prověřují vědomosti z přednášek a uplatňují doposud získané urbanistické znalosti (návrh na základě znalostí z Urbanismu 1).
Obsah 
Přednáškové okruhy: 1) Urbanistická kompozice: urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky analýz z hlediska urbanistické kompozice, vlastnosti urbanistického návrhu, koncept urbanistického prostoru, multisenzuální povaha vnímání urbanistického prostoru, prostředky harmonizace urbanistického prostoru; typologie a morfologie urbanistických prostorů, město, hledání ideálního města, město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách ad.; 2) Urbanismus venkova: definice, urbanistická a architektonická specifika venkova, vývoj venkova, současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století, ochrana historických jader, urbanistické a architektonické hodnoty vesnic, nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově, suburbanizace na venkově, venkovská krajina ad.
3) Aktuální otázky urbanismu (smart city, adaptace na změny klimatu, brownfields, suburbanizace ad.)
Literatura 
[1]  Základní studijní materiály vč. elektronických skrip jsou dostupné v Moodlu ČVUT.
[3]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[4]  HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[5]  KAŠPAROVÁ, Ludmila – ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005.
[6]  LYNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[7]  SÝ́KORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.
[8]  BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.
[9]  HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinný́ch domů. Brno: ERA, 2005.
[10]  KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.
[11]  KUČA, Karel - KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000.
[12]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,
[13]  NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.
[14]  PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 6. semestr (BA20190600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )