Urbanistické struktury a rozvoj měst

Kód předmětu: 127USRM
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 4+0

Anotace(semestr B241)
Předmět se zabývá charakteristickými znaky sídelní struktury ČR, jednotlivými druhy lidských sídel, jejich významem ve struktuře a jejich urbanistickou strukturou a formou. V jeho rámci se posluchači naučí identifikovat charakteristické rysy sídel, jejich urbanistické jedinečnosti, uspořádání prostorové struktury, funkční skladby a provozních vztahů. Analyzovat jejich vnější a vnitřní obraz. Identifikovat jejich krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty. Pozornost je věnována také formám rozvoje sídel, tedy jak jejich plošnému růstu, tak regeneraci či transformaci jejich stávajících částí. Dále se věnuje struktuře a kompozici veřejných prostranství sídel a krajiny, jejich proměnám, ochraně historických, kulturních a urbanistických hodnot.
Obsah 
1. Pojetí a cíl předmětu, obsah přednášek, vysvětlení zaměření, obsahu a rozsahu seminární práce, ukázky seminárních prací a konzultace k výběru měst, definice základních pojmů užívaných v oboru UÚP.
2. Sídelní struktura ČR, vztah sídel a krajiny, druhy sídel a velikostní kategorie sídel, charakteristika jejich urbanistické (prostorové a funkční) skladby, úloha v systému osídlení.
3. Vývoj urbanistické struktury města – vliv přírodních podmínek na prostorovou strukturu, funkční skladbu a obraz
4. Základní formy uspořádání měst a jejich kombinace, základní členění měst a charakteristika struktury zástavby a kompozice veřejných prostranství, vnější a vnitřní obraz města, charakteristické celky, areály a soubory.
5. Funkce a funkční složky města, funkční systémy, vzájemné vztahy jednotlivých funkčních systémů a souvislosti prostorové struktury a funkční skladby, města s převládající funkcí, rozbor vybraných měst.
6. Urbanistické hodnoty sídel, urbanistická vize a koncepce při řešení růstu a regenerace měst, úloha a nástroje ÚP, podmínky, cíle a zásady celkového rozvoje měst, rozbor vybraných příkladů.
7. Rozšiřování/růst měst, nové městské části, prostorové a funkční členění, urbanistická vize, koncepce, příklady.
8. Rozšiřování měst, suburbanizace, satelitní města, zahradní města, nová ekologická a chytrá města, technologické parky, průmyslové, skladové a obchodní zóny, příklady.
9. Světové dědictví UNESCO, památková péče, principy památkového urbanismu, struktura a činnost NPÚ, MPR, MPZ, možnosti a příklady ochrany, obnovy a zvyšování urbanistických a arch. hodnot, obsah ÚPD a ÚPP.
10. Program regenerace MPR a MPZ, podklady, příklady, regenerace a modernizace panelových sídlišť z 20. století.
11. Transformace nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných částí měst – výrobních, vojenských a dopravních ploch, areálů a objektů, příklady realizovaných a připravovaných zásahů, prezentace seminárních prací.
12. Koncepce a zásady modernizace významných veřejných prostranství města, rozbor a hodnocení vybraných příkladů.
13. Prezentace seminárních prací, jejich hodnocení, shrnutí obsahu předmětu a jednotlivých fází urbanistické činnosti.
Literatura 
[1]  Karel Kuča – Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Libri, 1. – 8. díl),
[2]  Jiří Hrůza – Svět měst (ACADEMIA 2014) a Stavitelé měst (2011),
[3]  Kevin Lynch – Obraz města (BOVA POLYGON, Praha 2004),
[4]  Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad (ABF, ARCH – 1995),
[5]  J. Gehl, L. Gemzoe – Nové městské prostory, (ERA – 2002),
[6]  Almanach katedry urbanismu a územního plánování – Veřejný prostor a veřejná prostranství, ČVUT 2016,
[7]  I. Vorel, J. Kupka - Krajinný ráz v sídlech, sídla v rázu krajiny, ČVUT 2011,
[8]  J. Hendrych a kol. – Struktury urbanizované zeleně, ČVUT 2018,
[9]  K. Kuča, V. Kučová – Principy památkového urbanismu, SÚPP Praha 2000,
[10]  Ústav územního rozvoje Brno - Principy a pravidla územního plánování, Slovník územního rozvoje, přístupné také na www.uur.cz.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )