Urbanismus a veřejná infrastruktura

Kód předmětu: 127UVI
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 4+0
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127uvi/

Anotace(semestr B232)
V rámci přednášek se posluchač seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, městského architekta, urbanisty a územního plánovače v oblasti veřejné infrastruktury, která je stěžejní pro zpracování nástrojů územního plánování dle stavebního zákona. Pro tyto účely jsou přednášky založeny na výkladu spojeného s odborným popisem jednotlivých součástí veřejné infrastruktury: dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství.
Obsah 
1. Koncepce dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, koncepce technické infrastruktury v urbanismu a územním plánování.
2. Vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod.
3. Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady.
4. Trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.
5. Koncepce občanského vybavení.
6. Systémové pojetí plánování regionů: struktura krajiny, složky, vazby.
7. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu.
8. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu.
9. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí.
10. Komunální inženýrství.
11. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů.
12. Regionální rozvoj, regionální politika, stabilita území, obnova sídel a krajiny.
13. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl I. Praha: Academia, 1999
[2]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl II. Praha: Academia, 2001.
[3]  VYORALOVÁ, Z. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2016.
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění.
[5]  Vyhl. č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
[6]  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[7]  Politika územního rozvoje ČR (MMR ČR)
Doporučená literatura:
[8]  The European Commission. Europe 2000+ Cooperation for European Territorial Development. Luxembourg, 1994.
[9]  LYNCH, K. Managing the Sense of a Region. MIT Press, 1976.
[10]  DICKINSON, R. E. City, Region and Regionalism. Routledge, 2007.
[11]  The European Commission. Urbanisation and the Functions of Cities in the European Community. 1993.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )