Krajinné plánování

Kód předmětu: 127YKRP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny a krajinného plánování v různých procesech a fázích plánování. V rámci předmětu bude představena geneze naší krajiny, způsoby a formy působení člověka na krajinu dříve a v současnosti, v době postagrární a postindustriální, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí a procesů probíhajících v dnešní krajině. Studenti jsou vedeni k samostatnému pohledu na krajinu, k hledání jejích přírodních, kulturních, historických a civilizačních hodnot. Jsou seznámeni s formami a možnostmi, především legislativními, její ochrany a s různými způsoby krajinného plánování vč. uplatnění nástrojů územního plánování při ochraně a tvorbě krajiny, s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných, rekreačních i estetických aspektů území. Přednášky a cvičení budou doplněny prací s různými informačními zdroji, se zaměřením na jejich interpretaci, i konkrétními příklady různých typů území.
Obsah 
1. Předmět představuje různé aspekty krajinářské problematiky a krajinného plánování vč. historického a legislativního zakotvení.
2. Hlavními tematickými okruhy jsou:
3. Krajinný ráz a jeho ochrana (pojem a pojetí dle zákona, hodnoty a znaky, zákonná kritéria vč. kulturních dominant, postup případového a preventivního hodnocení, metodika, využití v praxi, příklady, vizuální atraktivita krajiny, estetická hodnota, analýza krajinné scény, case studies)
4. Kulturní krajina (Úmluva Rady Evropy o krajině, typologie historické kulturní krajiny, státní památková péče, KPZ, plán ochrany, znaky kulturní a historické charakteristiky krajiny, krajina jako palimpsest, analýzy historických krajinných struktur, nejčastější archivní mapy a jejich využitelnost při analýzách, historie krajiny od středověku po baroko, 19. století, vznik veřejné městské zeleně, okrašlovací spolky a péče o domovinu)
5. Krajina a krajinný ráz v územním plánování (územní studie krajiny, ÚAP, ÚPD)
6. Ochrana přírody a krajiny (základní legislativa v ochraně přírody a krajiny, systém státní ochrany přírody a krajiny, obecná ochrana přírody a krajiny, plánování a navrhování ÚSES, význam a plánování lesů ve vazbě na ÚAP, zvláštní ochrana přírody a krajiny, historie, systém a legislativa, plány a zásady péče, Natura 2000, mezinárodní ochrana ve vazbě na ÚAP)
7. Plánování zemědělské krajiny (pozemkové úpravy, plán společných zařízení, řešená témata, formy protierozních opatření, kolektivizace zemědělství – datace, princip, historické souvislosti)
8. Město a krajina (přírodní atributy městské krajiny, význam a funkce zeleně, systémy zeleně, bezpečnostní aspekty zeleně, zelená infrastruktura, koncepce a návrh zahrady a parku, současné trendy v zahradní a krajinářské tvorbě, příklady)
Literatura 
[1]  Základním studijním materiálem ke zkoušce jsou přednášky. Přednášky doplňují rozšiřující písemné materiály uložené na Moodlu.
[3]  VOREL, Ivan - KUPKA, Jiří (2011). Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, ISBN 978-80-01-04766-8.
[4]  Kolektiv autorů (2021). Krajinný ráz. Analytické a plánovací přístupy a metody. Praha: ČVUT. 242 s. ISBN 978-80-01-06838-0.
[5]  SALAŠOVÁ, Alena (2015). Nauka o krajině I a II. Brno: Mendelova univerzita, ISBN 978-80-7509-185-7, ISBN 978-80-7509-186-4.
[6]  VÁCHAL, Jan - NĚMEC, Jan - HLADÍK, Jiří (eds.) (2011). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, ISBN 80-903482-8-9.
[7]  KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-04653-1.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )