Nástroje územního plánování

Kód předmětu: 127YNUP
Garant předmětu: Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127ynup/

Anotace(semestr )
Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí na přednáškách s technikou územního plánování tj. s veškerými nástroji územního plánování, jejich pořizováním, zpracováváním a schvalováním. Důraz na přednáškách je kladen na územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace jako přípravu na zvláštní odbornou způsobilost či pro praxi projektanta. V rámci cvičení si studenti prakticky ověří své teoretické znalosti při analýze územně plánovacích nástrojů a při výstupech za použití programů na bázi GIS.
Obsah 
Přednášky a cvičení zaměřující se na techniku územního plánování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
[2]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
[3]  Vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
[4]  Spatial Planning Systems and Practices in Europe, Reimer M., London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN: 978-0-415-72724-2
Doporučená literatura:
[5]  Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr (NZ20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )