Seminář z územního plánování

Kód předmětu: 127YSUP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/

Anotace(semestr )
Předmět dává ucelenou představu o postupech v územním plánování na konkrétních příkladech, kde posluchači individuálně zpracovávají jednotlivé fáze územně plánovacího procesu od analýzy území po jednoduchý návrh a jeho přepis do regulace území. Úspěšné absolvování předmětu nahradí samostatnou povinnou seminární práci předmětu YUR3.
Obsah 
Obsahem předmětu je pochopit na konkrétním příkladu urbanistickou tvorbu od analýzy území, zjištění jeho limitů a hodnot, které jsou určující pro návrh rozvoje území, až po jednoduchou úvahu dostavby daného prostoru, se stanovením prostorové regulace.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[3]  Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[4]  Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[5]  Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )